Tehetség Kapcsolatrendszer Alapítvány
Tehetség Kapcsolatrendszer Alapítvány
Major Huba adatlapja
Név:
Major Huba
Csak aktivált regisztráció után érhető el.
Jellemzés
Csak aktivált regisztráció után érhető el.
Dokumentumok, oklevelek, egyéb formátumú elismerések
Csak aktivált regisztráció után érhető el.
Levizsgált képességterületek
Intelligencia teszt:

WISC-IV intelligencia tesztje alapján (IQ:122; VmI:134; PkI:122; MmI:117; FsI:83) az átlag feletti intelligencia övezetbe sorolja kiegyenlítetlen intelligencia struktúra mellett. A legkiemelkedőbb értékeket

a verbális próbákban érte el. A legmagasabb pontértékeket az Általános megértés próbában érte el (Ám: 19 ép) mely a verbális gondolkodást és felfogást, a verbális megértést, a kifejezőképességet, a tapasztalatok értékelésének és felhasználásának, valamint a gyakorlati tudás alkalmazásának készségét méri. A gyakorlati ítélőképesség összefoglaló próbája is, amely a kognitív önállóságot, a verbális problémamegértést és a  tapasztalatszerzési készséget jelzi. Mutatja, hogy a vizsgálati személy mennyire képes környezete mindennapjai benne munkáló elemeit felfogni és alkalmazni. Ez az információ a feldolgozás szociális forrásainak szerepe miatt a gyermek szociális intelligenciájára is jellemző. Szintén kiemelkedő értéket ért el a főfogalom subtesztjében is (Kj: 16 ép)  mely a verbális gondolkodásra és fogalomalkotásra, az auditív készségre, az emlékezetre, a lényeges és nem lényeges tulajdonságok megkülönböztetésének képességére és a verbális kifejezőkészségére épül. Magas értéket képvisel még a Mozaik szubtesztjének eredménye is (M:16 ép) mely az absztrakt vizuális ingerek elemzésének és előállításának, a téri konstrukciós képességnek (analízis-szintézis) és a pszichomotoros mozgásvezérlésnek a fejlettségét méri. Megjelenik a teljesítményben nem tükröződő megoldási stratégia szerveződése és alakulása, a próbálkozások logikai elrendezettsége vagy a véletlenszerű, irracionális próbálkozások jelentkezése, a tapasztalás szerepe, a rugalmasság vagy „tapadékonyság” a megoldásaiban. Átlag feletti eredményei még a képi fogalomalkotás (Kf:15 ép) mely az absztrakt, kategoriális gondolkodás készségét méri, valamint a számterjedelem (Szter: 15 ép) mely a figyelmet, az auditív rövid távú emlékezetet, a szekvenciális készségeket és a koncentrációt méri. A közvetlen emlékezettel szemben a figyelem kiterjesztésének képessége játszik nagyobb szerepet a számok megismétlésében.

 

Verbális próbák:                    Perceptuális próbák:         Munkamemória:                  Feldolgozási seb.:

Közös jelentés:          16  ép      Mozaik:              16  ép       Számterjedelem:   15 ép       Kódolás:       7 ép  

Szókincs:                 13 ép      Képi fog.alk.:     15  ép    Betű-szám sz.:      11 ép      Szimb. ker.: 7 ép

Általános megértés: 19  ép      Mátrix:              10  ép    

 

Igényszint / kudarctűrés / célkitűzések:

Nagyon jól átlátja a feladat céljait, önállóan is képes eredményei közben önmagára reflektálni a realitásokon belül. Amíg nincs tapasztalata, visszajelzése valós teljesítményéről, hajlamos lehet túlértékelni teljesítményét, azonban nagyon gyorsan igazodik a realitásokhoz és célkitűzéseit képes folyamatosan emelni. Relatív kudarcai nem kedvetlenítik el, valószínűsíthetően gyorsan képes tanulni ezekből.

Kreativitás (Torrance3) / analitikus-globális látásmód:

 

Torrance kreativitás tesztjében a látásmódjának eredetisége, az általános megoldásoktól való egyedi eltérés, originalitás vizsgálható. Nagyon gyorsan kapcsol, hamar kitalálja a rajzok témáját. Képes a perspektíva váltásokra, a lapot több irányba forgatva vetíti bele fantázia világát. A rajzok témája alapján az őt leginkább foglalkoztató területek mutatkoznak meg, a természet, a technika és a humor is megjelenik kiegészítéseiben. Rajzai részlet gazdagok, sokrétűek.

A képkiegészítés próbában a tíz befejezetlen rajz kiegészítésekor az asszociációi közül a 10 feladatból 5 tekinthető originálisnak, egyedinek, 5 pedig sztereotip válasznak. Rajzolás közben kérdésekre szívesen kommentálja fantáziáit. A rajzok tartalma változatos, igyekszik minél kifejezőbben megjeleníteni az egyes tartalmakat. A síkbeli irányok gyakori váltása rugalmas gondolkodásra, szemléletre utalhat.

Figyelmi funkciók / vizuális memória:

Pieron figyelemvizsgálati teszt eredménye (n=147; h=2) 98 %, rövid távú figyelme, koncentrációja jó színvonalú, az elemszám az életkorának megfelelő szintnél kissé alacsonyabb, a vizuális ingerek lassabb  ütemű feldolgozására utalnak. Külső ingerek, zajok, körülmények a figyelmét a feladat végzése közben nem terelik el, képes a tartós koncentrációra.

Vizuális memória: 8/8; Az absztrakt képi elemek maximális számú, pontos reprodukciójára képes hosszabb idő elteltével is.

 

Személyiségvizsgálati tesztek eredményei:

Projekcióiban az egyéni erőfeszítések prioritása mellett a családi kapcsolatok fontossága is megjelenik. Tartós erőfeszítésekre képesnek tartja magát. Énképe, önértékelése életkorának megfelelő. Mind a dinamizmus, mind a passzív, szemlélődő attitűd is jellemző lehet rá. 

Profilkép
Jelenleg futó projektekben való részvétel
Csak aktivált regisztráció után érhető el.
Korábbi projektekben való részvétel
Csak aktivált regisztráció után érhető el.