Tehetség Kapcsolatrendszer Alapítvány
Tehetség Kapcsolatrendszer Alapítvány
Raffai Rebeka adatlapja
Név:
Raffai Rebeka
Érdeklődési kör:
Biológia, nagyon széles érdeklődési kör.
Csak aktivált regisztráció után érhető el.
Jellemzés
Csak aktivált regisztráció után érhető el.
Dokumentumok, oklevelek, egyéb formátumú elismerések
Csak aktivált regisztráció után érhető el.
Levizsgált képességterületek
Intelligencia teszt:

WISC-IV intelligencia tesztje alapján (IQ:135; VmI:127; PkI:136; MmI:120; FsI:120) a nagyon magas intelligencia övezetbe sorolja kissé szórt intelligencia struktúra mellett. A tíz szubteszt értékpontjai közül a legkiemelkedőbb értéket a Képi fogalom alkotás (Kf:17 ép) szubtesztben érte el, ami az absztrakt, kategoriális gondolkodás készségét méri. Szintén magas értékeket produkált a Közös jelentés (Kj.:16 ép) tesztben, ami a verbális gondolkodásra és fogalomalkotásra, az auditív készségre, az emlékezetre, a lényeges és nem lényeges tulajdonságok megkülönböztetésének képességére és a verbális kifejezőkészségére épül. Szintén ezt a szintet képviseli a Mozaik (M:16 ép) szubteszt pontértéke, ez az absztrakt vizuális ingerek elemzésének és előállításának, a téri konstrukciós képességnek (analízis-szintézis) és a pszichomotoros mozgásvezérlésnek a fejlettségét méri. Megjelenik még a teljesítményben nem tükröződő megoldási stratégia szerveződése és alakulása, a próbálkozások logikai elrendezettsége vagy a véletlenszerű, irracionális próbálkozások jelentkezése, a tapasztalás szerepe, a rugalmasság vagy tapadékonyság is. A nehezebb, összetettebb minták megoldásainak csökkenő idejéből hatékony tanulásra, transzferhatásra következtethetünk. Saját átlagához mérten kissé alacsonyabb értéket a feldolgozási sebesség egy szubtesztjében mutatott (Kód:12 ép)  ami az általános pszichomotoros gyorsaságot a vizuális-mozgásos koordinációt méri.

 

Verbális próbák:    Perceptuális próbák:  Munkamemória:            Feldolgozási seb.:

Közös jelentés:          16 ép     Mozaik:              16 ép        Számterjedelem:   13 ép       Kódolás:       12 ép  

Szókincs:                  15 ép     Képi fog.alk.:      17 ép         Betű-szám sz.:      14 ép     Szimb. ker.: 15 ép

Általános megértés:    13 ép     Mátrix:               15  ép    

Igényszint / kudarctűrés / célkitűzések:

Az igényszint-teljesítményszint vizsgálata során a saját teljesítményéhez való elvárásai (V) illetve az ehhez való viszonya illetve a jövőbeni teljesítményével (T)  kapcsolatos várakozásai  mutatkoznak meg. A feladat elvégzéséhez fejlett finommotorikus képességek szükségesek, Rebeka ezen a területen még kisebb elmaradásban van, ez kicsit negatív irányba befolyásolta teljesítményét. Ennek ellenére a feladatokhoz nagyon lelkesen állt hozzá, amit a mérések végéig sikerült fenntartania. Az önmaga által saját maga számára kitűzött célok reálisak. Az egyes kitűzött céleredmények elmaradása esetén sem keseredik el, a sorban következő célokat reálisan képes hozzá igazítani a valós eredményeihez. Képes a maximális figyelem és energia befektetésére és fenntartására az utolsó feladat elvégzéséig.  

 

Az első mérést megelőző, saját teljesítményét előre jelző becslésként a későbbi valós eredményeihez  közelítő értéket adott meg. Az első teljesített eredménye ugyan elmaradt a várakozásától, de nem kedvetlenítette el a kapott eredmény. (1. V:10; T:7). A második próbálkozás előtt a kitűzött cél tekintetében óvatosabb volt, ekkor azonban a tényleges teljesítménye az elsőnél jobban sikerült, ami ösztönzőleg hatott rá (2. V:6; T:8). A harmadik mérés előtt is megmaradt óvatossága; az emelkedő tendencia látható, de a realitásokon belül maradt, míg az elért eredménye megegyezett a vállalt értékkel (3. V:9; T:9). A negyedik mérés előtt ismét emeli a saját maga elé kitűzött célt, majd ezt követően az elért eredmény eggyel csökkent, (4. V:10; T:8). Az utolsó mérés előtt a már elért, de számára még biztonságosnak mondható számot ad meg kitűzött célként, amit eggyel sikerül túlteljesíteni (5.V:8; T:9).

A mérések összesített eredményei: Rebeka saját képességeiről való képe, teljesítményéhez való viszonya reálisnak mondható. A relatív kudarcok, kisebb sikertelenségek nem kedvetlenítik el, de mindvégig nagyon óvatos marad, a számára biztosan teljesíthető eredmények körét célozza meg.

 

Kreativitás (Torrance3) / analitikus-globális látásmód:

Torrance kreativitás tesztjében a látásmódjának eredetisége, az általános megoldásoktól való egyedi eltérés, originalitás vizsgálható.  Nagyon elmélyülten, komolyan áll a feladat végzéséhez. Mind a rajzban kifejezett képzelőereje, mind a rajzokhoz fűzött szóbeli kiegészítései, kommentárjai komplex gondolkodásra, fantáziadús gondolati tartalmakra utalnak. A képkiegészítés próbában a tíz befejezetlen rajz kiegészítésekor  az asszociációi közül  a 10 feladatból mind a tíz originálisnak, egyedinek mutatkozik, a rajzok mindegyikéhez részletes magyarázatot fűz. Fantáziáiban elsősorban a játékos, mozgásos tevékenységek jelennek meg valós, vagy elképzelt játékok formájában. „Saját találmányainak” nagyobb részéhez részletes használati utasítást, egyesekhez összeszerelési tervet is említ. A könyvek, az olvasás, az ismeretszerzés nagy teret képvisel gondolkodásában. Kommentárjainak stílusa rendkívül élvezetes, sokrétű.

A kör kiegészítés próbában mind az egyedi, független elemekként kiegészített körök, mind a globális látásmódra utaló, több elemet is felhasználó kiegészítések is megjelennek. Tartalmilag itt is a játékosság, a különleges látásmód, a „tudomány központú” szemlélet ami elsődlegesen látható. A természet, a felfedezés, a kíváncsiság szintén a legfontosabb területei közé tartozik érdeklődésének. Mind a globális, mind a szegmentált látásmód egyenlő arányban valószínűsíthető világlátásában, szemléletmódjában, ezek kreatív tartalomként azonosíthatók. Szóbeli hozzáfűzései, gazdag szókincse is hangsúlyt ad a rajzos tartalmaknak.

Figyelmi funkciók / vizuális memória:

Pieron figyelemvizsgálati teszt eredménye (n=275; h=3) 98%, figyelmi képessége jó színvonalú, az elemek száma életkorának megfelelő szintű, a vizuális ingerek megfelelő feldolgozására utalnak. Külső ingerek, zajok, körülmények a figyelmét a feladat végzése közben nem terelik el, képes a tartós koncentrációra.

Az erőfeszítésekhez / együttműködéshez való viszony (társas, illetve egyéni preferenciák):

Projekcióiban a társas és a családi kapcsolatok elsődlegessége együtt jelenik meg az önálló, egyéni erőfeszítésekre való hajlandósággal és készséggel. Ezzel együtt jellemző tulajdonsága a szemlélődő, „megfigyelői pozíció”, a világgal szembeni óvatos nyitottság. A feladat közbeni kérdései, megnyilvánulásai szintén pozitív, rugalmas gondolkodást feltételeznek, valamint megerősítik a rajzos tartalmakat.

Egyéb kiegészítő vizsgálati módszerek eredményei:

A tanuláskor jellemző Globális, illetve Analitikus megközelítésre vonatkozó kérdőív a két agyfélteke működésének egymáshoz való viszonyát mutatja az ismeretszerzés folyamata során. Az analitikus feldolgozást feltételező kérdésekre adott válaszok száma (12) és a globális, egészleges feldolgozást igénylő helyzetekre adott válaszainak eredménye (9). Ez alapján valószínűsíthetően elsősorban az analitikus, az elemző logikai gondolkodásmód a hangsúlyosabb, azonban több esetben kiegészítette a kérdőív kérdéseit további lehetséges variációkkal, amelyek esetén válasza módosulna. Életkorát meghaladó összefüggéseket képes meglátni az egyes kérdéseknél, esetenként tartalmilag is kiegészítve, gazdagabbá téve az eredeti kérdések lehetséges tartalmát.

A GIFT-kérdőív kérdéseire adott válaszai megerősítik a szülő és a pedagógusai által leírt jellemzőket, valamint a vizsgálat során tapasztaltakat: önjellemzésében is előtérbe kerül az önálló gondolkodás, az analitikus látásmód, a „felfedezésre hangolt” személyiség, valamint a rugalmas gondolkodás és az egyedi, originális, kreatív szemlélet.

Profilkép
Jelenleg futó projektekben való részvétel
Csak aktivált regisztráció után érhető el.
Korábbi projektekben való részvétel
Csak aktivált regisztráció után érhető el.